Home » Zoek resultaten voor 'darby'

Zoekresultaten voor: darby

John Darby

JohnNelsonDarbyNaar een artikel van L.V. Crutchfield, Pre-Trib Perspectives Articles Directory

Slechts weinig mensen die zichzelf tegenwoordig “fundamentalist” of “dispensationalist” (durven) noemen of de gedachten van deze beweging(en) aanhangen hebben ooit gehoord van John Nelson Darby of de Plymouth Brethern (in Nederland bekend als de Vergadering van Gelovigen). Dat terwijl een groot deel van het gedachtengoed van “fundamentalistische gelovigen” en aanhangers van de bedelingenleer -welke met name zijn te vinden in de Baptisten-, Pinkster-, Maranatha- en Vergadering-kringen) zijn terug te voeren naar Darby. Vandaar in dit artikel aandacht voor zijn opvattingen.

Opgemerkt moet worden dat ‘fundamentalisme’ en ‘dispensationalisme’ in Nederland vaak een ‘negatieve’ klank hebben gekregen, vanwege ondermeer het moslim-fundamentalisme (waar natuurlijk niemand mee geassocieerd wil worden) en het verzet, vanuit Calvinisitische kring, tegen het ‘dispensationalisme’. Deze woorden zijn in onbruik geraakt, maar de opvattingen zijn nog springlevend en hebben de klassiek-evangelicale theologie gevormd.

Darby stamt uit een periode dat de schriftkritiek steeds populairder werd. Een tegenbeweging hiervan was het zogenaamde “fundamentalisme”:

In de negentiende eeuw kwam er een toenemende aandacht voor de bijbelse profetieen, en de uitleg daarvan. Leiders in deze beweging waren Lewis Way, Edward Irving, een presbyteriaan, die later de apostolische kerk stichtte en John Nelson Darby, oprichter van de Plymouth Brethren, of de Vergadering van Gelovigen. Zij geloofden in de oprichting van het duizendjarig vrederijk, met daaraan voorafgaand de grote verdrukking en de rapture, de opname van de gemeente, dat zijn de waarlijk wedergeborenen.
[Ronald Schouten (†2002), “De Evangelische Beweging, Verscheidenheid en eenheid”, Themelios]

Darby’s leven
John Nelson Darby, genoemd naar familievriend en beroemd Brits admiraal Lord Nelson, was geboren in Londen -uit Ierse ouders- op 18 november 1800. Op 18-jarige leeftijd, in het jaar 1819, studeerde hij af aan het Trinity College in Dublin. Door velen werd hij omschreven als briljant. Hij had de juiste opleiding, connecties en familierelaties en was daarom praktisch van succes verzekerd. Maar binnen een jaar ging in het leven van de succesvolle jurist het roer om; hij zocht spirituele verdieping en in 1825 werd hij ingezegend als diaken in de Kerk van Engeland. Het jaar erop werd hij tot priester gekozen en kreeg een kleine gemeente in Ierland. Verteld wordt dat hij dag en nacht voor zijn kleine parochie werktte en veel aandacht en tijd schonk aan de -meestal zeer arme- landarbeiders en gemeenteleden. Daarnaast is ook bekend dat hij het overgrote deel van zijn eigen inkomen afstond aan onderwijs (voor de jeugd) en lokale charitatieve instellingen.

Darby raakte echter steeds meer overtuigd van het feit dat de kerk ernstige problemen kende. Tijd om goed na te denken over alles had hij niet, omdat hij in beslag genomen werd door zijn arbeid voor de parochie. Op een zeker moment echter kreeg hij een ongeluk; hij werd van zijn paard geworpen en kwam langdurig in het ziekenhuis in Dublin terecht. Daar had hij tijd om te denken.. Hij zegt hier zelf over:

“Tijdens mijn eenzame periode, kwamen er conflicterende gedachten naar boven [..] Ik had altijd de de Bijbel beschouwd als het Woord van God … aandachtig lezen van de Handelingen gaf mij een praktisch beeld van de vroege kerk; dit liet mij duidelijk zien dat er een groot contrast was met de huidige toestand van de kerk; maar ondanks dat hield God nog altijd van deze kerk”

Na 27 maanden de Kerk van Engeland te hebben gediend besloot Darby het “buiten de kerk” te gaan zoeken. Hij zocht, en vond, gelijkgestemde leden van de Kerk van Engeland, in Dublin, die met elkaar samenkwamen voor Bijbelstudie en gebed tijdens de winter van 1827-28. Het was deze groep die later bekend zou worden als de “Plymouth Brethern”. De belangrijkste “regels” binnen de groep waren:

 • het breken van het brood (avondmaal) bij elke zondagse samenkomst;
 • dienst doen voor Christus op basis van roeping in plaats van aanstelling door mensen.

Hoewel Darby niet de oprichter of grondlegger van deze groep was, werd hij al snel hun geestelijk leider. In 1840 was de “Plymouth Brethern” inmiddels gegroeid naar een beweging met meer dan 800 aanhangers en in de vijf jaren daarna groeide de beweging door tot ruim 1200 (volwassen) leden. Hoewel Darby niet wilde dat de beweging een naam kreeg en de voorkeur gaf aan de uitdrukking “Broeders”, werd, naar de plaats van samenkomst, de beweging in de volksmond al snel de “Plymouth Brethern” genoemd. Hier zien we de kracht van het Woord van God; als mensen dit Woord openen, zoals we ook zagen bij de Reformatie, bestuderen en toepassen in hun leven blijft dit nooit zonder gevolgen, integendeel!

De beweging kreeg snel aanhang in Ierland, Engeland en ook in Europa – mede doordat Darby veel reisde en evangeliseerde. Hij reisde (en predikte) naar onder meer Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië en Nederland (1). Daarnaast maakte hij in de periode 1859-1874 zes (zendings)reizen naar Amerika en Canada waar hij predikte in nagenoeg alle grote en sommige kleinere steden. Daarnaast reisde hij ook naar (en predikte in) onder andere Nieuw Zeeland.

Waar hij ook kwam predikte hij over de staat van verval waarin de Kerk zich bevond, de spoedige wederkomst van Christus en vestiging van het duizendjarig rijk (door Christus). Hoewel niet overal zijn boodschap over het verval van de Kerk weerklank vond, sloten veel van zijn luisteraars zijn uitlegging over de wederkomst van Christus in hun hart en aanvaarden ze de idee van een duizendjarig rijk. Maar bovenal waren het zijn “orthodoxe” opvattingen over de Bijbel die overal gelovigen aansprak.

Darby’s karakter
Darby was geen makkelijk persoon in de omgang, zo stellen velen. Hij gaf niet om de ‘wereldse geneugten’, had strenge principes – ook voor zichzelf. Er doen veel anekdotes de ronde over hem, vooral over het feit dat hij bewust zéér eenvoudig, op het randje van armoedig, gekleed ging. Eén van de verhalen is dat eens, toen hij sliep, zijn vrienden zijn compleet versleten kleding omwisselden voor nieuwe omdat hij weigerde nieuwe kleding te kopen..

Hij word beschreven als vriendelijk, nederig, toegewijd en genereus – vooral richting de armen kende zijn vrijgevigheid geen grens. Een van zijn uitspraken over de gegoede kringen (waaruit hij zelf kwam!) citeren we hier:

“Christus prefereerde de armen; sinds ik bekeerd ben doe ik dat ook [..] de rijken, en zij die zich niet afkeren van de status en de luxe, meten en beoordelen hoeveel zij van Christus willen aanvaarden zonder zichzelf toe te wijden”

Hij bedoelde hiermee dat rijken wel gelovig wilden worden, maar niet van hun status, luxe en weelde wilden inleveren. Opmerkelijk dus dat, ondanks zijn harde kritiek op de betere kringen, bijvoorbeeld in Nederland met name binnen de betere kringen zijn gedachtengoed veel ingang vond!

Ondanks het feit dat zijn vriendelijke karakter en geduld met de geestelijk minder ontwikkelde mensen en de armen dus alom geroemd werd waren er toch gaandeweg steeds meer mensen die in conflict kwamen met Darby. De belangrijkste redenen hiervoor waren dat hij (a) géén geduld kon hebben met of opbrengen voor goed ontwikkelde mensen die -in zijn ogen- geen ernst maakten met het evangelie en toewijding aan Christus maar (b) bovenal ergerde hij zich over bewuste dwaling of “weekhartigheid” in fundamentele kwesties. Hoewel het bekend is dat hij er absoluut niet van hield ruzie te maken en controverse niet zocht is het tevens zo dat hij -wanneer het op principiële zaken aankwam- “om de vrede te bewaren” conflicten niet uit de weg ging maar blééf staan op de waarheid.

Door dit alles kreeg Darby de reputatie “niet gemakkelijk” te zijn. Maar het waren vooral zijn tegenstanders die hem in een kwaad daglicht stelden. Zij die door hem werden gewezen op hun ongeestelijke gedrag en on-bijbelse stijl van leven.

Darby’s leerstellige opvattingen
Darby wordt door veel mensen gezien als de vader van de (moderne) dispensationalistische theologie – een theologie die met name door het werk van C.I. Scofield populair is gemaakt (Scofield Reference Bible). Het dispensationalisme heeft wereldwijd aanhangers gekregen door onder andere de inspanningen van instituten als Dallas Theological Seminar en het Moody Bible Institute. In Nederland is het door met name de arbeid van verschillende broeders uit de Vergadering van Gelovigen bekend geworden, zonder anderen hiermee tekort te willen doen overigens. Hoewel Darby’s werk -van oorsprong- de basis is hiervoor en ook ten grondslag ligt aan deze theologische opvattingen en helaas veel van de discussies die er over gevoerd zijn en worden, zijn er slechts weinig mensen die bekend zijn met Darby’s werken. Ze worden zelden gelezen! De meeste mensen weten niet beter dan dat Darby de “oprichter” van de Vergadering van Gelovigen zou zijn geweest -die daarom ook wel eens ten onrechte “Darbisten” worden genoemd- en soms kent men zijn opvattingen over de vervallen kerk, de wederkomst van Christus, de rol van Israël in Darby’s opvattingen, en “zijn” opvattingen over de opname van de Gemeente. Dit zijn slechts uitvloeisels van andere, zeer belangrijke, principes welke Darby onderwees:

1. Inspiratie en onfeilbaarheid van de Schrift
Darby stond er op, en onderwees, dat de Bijbel het geïnspireerde, onfeilbare, Woord van God was. Hij vond dit zeer essentieel om te onderwijzen omdat “in het bijzonder in deze tijd de authoriteit van het Woord van God aan alle kanten ondergraven wordt”

2. Godheid en maagdelijke geboorte van Christus
Darby verklaarde “Christus Jezus is God”. Darby leerde: “Hij is de enige ware God en het Eeuwige leven”. Daarbij wees hij nadrukkelijk op de maagdelijke geboorte van Christus.

3. Plaatsvervangend sterven
Net als de doctrine over de Godheid van Christus hecht Darby er aan te onderwijzen dat het “het plaatsvervangend sterven van Christus door de hele Schrift heen geleerd wordt” en dat dit “de basis is van het Christendom”.

4. Opstanding van Christus
De opstanding van Christus is een waarheid welke alle andere waarheden welke de Schrift leert kracht verleend.

5. Wederkomst van Christus
Darby benadrukte dat het essentieel was dat de Kerk de “juiste hoop” of verwachting had. Deze hoop, zo onderwees hij, was de tweede komst van Christus waarbij Christus de gelovigen tot zich op zou nemen. Daarbij had Darby de opvatting dat de Gemeente de Bruid van Christus was. Hij wijst er op dat dit de éérste belofte was welke gedaan werd aan de discipelen nadat de Here Jezus was opgevaren ten hemel.

John F. Walvoort, jarenlang directeur van het Dallas Theolological Seminar en de Bibliotheca Sacra, zegt dan ook:

“Veel van de waarheden welke heden ten dage door de fundamentalistische Christenen geloofd [of onderschreven] worden, vonden hun wedergeboorte in de beweging welke we nu kennen als de Plymouth Brethern”

Darby’s invloed
De invloed van het werk van Darby is, ondanks dat velen hem dus niet eens meer kennen, ontegenzeggelijk groot geweest. Het zogeheten “Fundamentalisme”, wat tot bloei kwam in begin 1900 en zijn naam kreeg naar aanleiding van de uitgave van “The Fundamentals: A Testimony of Truth”, leunt zwaar op het werk en de bediening van deze grote man Gods. Dwight L. Moody zei eens over Darby: “Ik zou nog liever mijn complete bibliotheek verliezen -uitgezonderd mijn Bijbel- dan dat ik afstand zou moeten doen van de geschriften van Darby. Zij zijn voor mij een sleutel tot de Schrift geweest”. A.C. Gaebelein, een redacteur van “The Fundamentals”, plaatst Darby op één lijn met Johannes Calvijn, John Knox en John Wesley.

Darby bleef tot zijn dood, op 29 april 1882, prediken en schrijven over zijn Redder en Verlosser: Christus Jezus. Een paar dagen voor zijn dood schreef hij een afscheidsbrief aan zijn geliefde “broeders” waarin hij verklaarde:

“Ik kan zeggen: Christus is het enige onderwerp in mijn leven, Goddank! En Hij is mijn Rechtvaardiging… houd vast aan Christus”

Meer informatie (engelstalig) over JN Darby:
http://www.johndarby.org/

Bestuur

Het Bijbel College is onderdeel van de

Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs Yarah, Zuidhorn

Email: info@bijbelcollege.nl
Postadres: Postbus 113, 9800 AC Zuidhorn

Bijbelcursus

De Bijbelcursus, welke eerder onder de naam ‘Internet Bijbel Cursus’ beschikbaar werd gesteld, is samengesteld onder redactie van R. Brinkman (voorzitter Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs Yarah). Daarnaast zijn er bijdragen van een groot aantal bijbelleraren (met toestemming) aan de website toegevoegd.

Voor deze website is de cursus opnieuw ingedeeld, voorzien van enkele aanvullingen en verbeteringen en daarnaast in een aantal handzame PDF-documenten ter download beschikbaar gesteld.

Scofield cursus

De Scofield cursus bestaat uit drie delen.

 • Het éérste deel bestaat grotendeels uit een (vrije) bewerking van- c.q. is qua opzet gebaseerd op het programma (“Affirmation of Faith”) van het Bethlehem Institute, Desiring God Ministries, Minneapolis. Desiring God Ministries wordt geleid door John Piper, bekend Amerikaans Theoloog en predikant afkomstig uit de Baptistenkerk. 
 • Het twééde deel bestaat uit lessen over- en uit de Bijbel van de hand van Dr. C.I. Scofield, eminent Bijbelgeleerde welke leefde van 1843 – 1921. Dr. Scofield is vooral bekend van zijn Scofield Reference Bible. De lessen zijn verzameld, bewerkt en qua taalgebruik aangepast naar deze tijd.
 • Het derde deel is een verzameling van artikelen van diverse auteurs en oorspronkelijke artikelen van de (medewerkers van) Stichting Bijbels & Theologisch Onderwijs Yarah, www.yarah.nl.

Het zwaartepunt van dit cursusdeel ligt bij de lessen van Dr. Scofield, reden waarom wij dit de “Scofield cursus” hebben genoemd.

Bijdragen

Het BijbelCollege.nl heeft artikelen, studies e.d. geplaatst danwel overgenomen –met toestemming van de auteurs en/of nabestaanden, voor zover mogelijk– van onder andere:

 • John Nelson Darby †
 • Dr. C.I. Scofield †
 • Dwight L. Moody †
 • Jb. Klein Haneveld †
 • Ds. H.G. Koekkoek
 • David M. Williams (Th.D)
 • S. Abigail
 • M. van Driel †
 • G.W. Anderson (Trinitarian Bible Society);
 • Dr. R.H. Matzken †
 • L. Brinkman †
 • Arjan Huurnink (Bijbel & Geloof)
 • Bob Nyberg (New Tribes Mission)

Creative Commons-licentie

Deze cursus is, voor wat betreft het oorspronkelijke materiaal, geregistreerd onder de Creative Commons-licentie (CC BY-NC-SA 4.0), een licentiemodel dat gratis delen van bronmateriaal beoogd. Klik hier voor de details.

Voor alle originele artikelen, studies, enz. van dit online Bijbel College geldt dat overname is toegestaan mits zonder winstoogmerk, met bronvermelding en bij delen van materiaal mag dit alleen onder dezelfde licentie-voorwaarden.

Het delen van materiaal waar wij toestemming tot plaatsen voor hebben gekregen is niet toegestaan. U dient bij de oorspronkelijke schrijver(s) toestemming hiervoor te vragen.

Dr. C.I. Scofield

scofieldZoals de naam al duidelijk maakt, wordt het hart van de lessen gevormd door een serie Bijbelstudies (lessen in schematische vorm) van dr. C.I. Scofield (1843-1921). Daarnaast is er een ruime selectie aanvullende artikelen beschikbaar gesteld zodat gesproken kan worden van een systematische Bijbel-opleiding welke geworteld is in de ‘klassieke’ Evangelische traditie.

Dr. Cyrus I. Scofield (1843 – 1921, foto rechts) was een Amerikaanse jurist en bijbelonderwijzer. De meeste mensen kennen hem, voorzover men hem in Nederland kent, van de Scofield Bijbelcursus (een uitgave van de Stg. Het Morgenrood welke al geruime tijd niet meer in druk is) en de “Scofield Reference Bible”, een Bijbel met kanttekeningen waarvan in de loop der jaren over de hele wereld meer dan 10 miljoen exemplaren zijn verkocht en welke nog steeds wordt uitgegeven.

Dit onderdeel heet de “Scofield cursus”. Dit betekent niet dat wij in alles dr. Scofield blind navolgen maar wel dat wij hetgeen hij onderwezen heeft middels zijn bijbelcursussen en de Reference Bible een ‘warm hart toedragen’. De cursus is daarom naar hem vernoemd aangezien er veel van zijn onderwijs in is verwerkt.

Scofield is een bekende Bijbelonderwijzer geworden, maar leidde vóór hij tot geloof kwam een bewogen en problematisch leven.

Jeugd

Scofield werd geboren in Lenawee County, Michigan, in een groot gezin. Zijn vader had een boerderij en werktte tevens als timmerman. Zijn moeder overleed jong, enige tijd na zijn geboorte. Zijn vader hertrouwde en hij werd door zijn stiefmoeder opgevoed. Hij volgde privé onderwijs.

Op 18 jarige leeftijd nam hij dienst in het leger en diende in de Amerikaanse Burgeroorlog onder General Lee (van 1861-1865). Hij ontving voor zijn bewezen diensten en moed het “Confederate Cross of Honor”.

Na de oorlog studeerde hij rechten in St. Louis, Missouri. Hij woonde op dat moment bij één van zijn zusters die met een welgestelde ondernemer was gehuwd. Daar ontmoette hij zijn eerste vrouw, Loentine Cerre, en trouwde met haar in 1866. Het huwelijk werd niet kerkelijk ingezegend ondanks het feit dat zijn vrouw Katholiek was. Wel werden hun kinderen gedoopt in de Katholieke kerk. Er werden drie kinderen geboren, twee dochters en één zoon. Zijn zoontje overleed op 2-jarige leeftijd.

Na zijn afstuderen verhuisde hij naar Topeka, in Kansas, waar hij als jurist ging werken (1869-1882) in de praktijk van een andere zwager. Scofield was daar ook politiek actief en was één jaar lid van de “Kansas House of Representatives”. Niets stond Scofield in de weg om een glansrijke carriëre tegemoet te gaan in de advocatuur en politiek. Hij was een graag geziene persoon in de elitaire kringen geworden, had -mede door de hulp van de familie- een goede opleiding en een uitstekende baan.

Tijdens zijn jaren als jurist kreeg Scofield echter (persoonlijke) problemen en hij begon steeds meer te drinken. In zijn jeugd dronk hij niet, maar in de ‘betere kringen’ leerde hij de drank kennen en begon steeds méér te drinken. Hij raakte tevens in de schulden wat er uiteindelijk toe leidde dat hij zijn baan kwijt raakte en zelfs korte tijd in de gevangenis terecht kwam op beschuldiging van “valsheid in geschrifte” (in 1879). Deze aanklacht tegen Scofield heeft men echter moeten laten vallen (rechtbankverslag gepubliceerd in “the Republican”, 7 november 1879).

Bekering

In de gevangenis kwam Scofield (volgens de meeste bronnen) voor het eerst in aanraking met het Evangelie. Nadat hij uit de gevangenis kwam probeerde hij zijn oude leven als jurist weer op te pakken maar begon helaas ook weer te drinken. Scofield bezocht in die tijd een een bevriende jurist (Thomas S. McPheeters) op zijn kantoor. McPheeters legde hem het Evangelie op indringende wijze uit en Scofield bekeerde zich op die dag, op 36-jarige leeftijd. Vanaf dat moment veranderde zijn leven radicaal! Na zijn bekering werd hij lid van de gemeente waartoe ook McPheeters behoorde. De predikant van deze gemeente, Ds. James H. Brookes, was een vriend van J.N. Darby en Scofield werd Brookes’ leerling. In 1883 werd Scofield aangesteld als predikant in een zelfstandige (vrije) gemeente in Dallas, Texas.

Zijn alcoholisme was aanleiding tot de echtscheiding tussen hem en zijn (eerste) vrouw. Deze echtscheiding werd pas vier jaar nadat zij ‘van tafel en bed’ gescheiden waren, en geruime tijd na zijn bekering, uitgesproken. De rechtbank oordeelde dat zijn vrouw hem indertijd op goede grond had verlaten. Dat hij inmiddels, vier jaar later, een veranderd man was geworden deed voor zijn (katholieke) vrouw, en de rechtbank, niet ter zake; zij beschouwden het huwelijk als niet meer geldig.

Geruime tijd nadat zijn eerste vrouw en Scofield uit elkaar waren gegaan leerde hij een andere vrouw, Hettie Van Wark, kennen waar hij graag mee wilde trouwen. Maar, hij vroeg zich af of dit Bijbels verantwoord was, hij was immers een gescheiden man? Zeker in die tijd een ‘gewichtige’ zaak! Hij consulteerde daarom, schriftelijk, meer dan 100 verschillende voorgangers en predikanten. Ruim 2/3e van hen was van mening dat hij vrij was om te huwen (op grond van 1 Kor. 7:12-15). Hij huwde met haar en uit het huwelijk (gesloten op 11 maart 1884) werd één kind, Noël, geboren (22 december 1888). Zijn 2e vrouw heeft hem tot zijn dood bijgestaan in het werk en was voor hem een grote steun en toeverlaat.

Predikant

Van 1882 tot 1902, laatstelijk bij de Moody Church in Northfield, diende Scofield als predikant in diverse gemeenten. Scofield gaf in die tijd een schriftelijke bijbelcursus uit en na die cursus ontwikkelde hij het werk waardoor de meeste mensen hem kennen: de Scofield Reference Bible.

Zijn eerste gemeente telde slechts 12 leden! Hij arriveerde op een zaterdag in Dallas. De dag na aankomst predikte de -onervaren- Scofield ‘s ochtends én ‘s avonds. Bij zijn avondprediking bekeerden zich twee mensen en velen zouden volgen. Hij organiseerde huissamenkomsten, structureerde de gemeente en werd in 1883 in full-time dienst genomen door de gemeente. De gemeente groeide snel, zeker nadat Scofield in samenwerking met Moody en Sankey evangelisatiebijeenkomsten organiseerde.

In 1885 zond de gemeente de eerste full-time evangelist uit naar India en in 1889 was het noodzakelijk een nieuwe kerk te laten bouwen met maar liefst 600 zitplaatsen. Tevens werd een 2e gemeente gesticht. In 1896 telde de kerk inmiddels 812 volwassen leden. Scofield was van mening dat hij op dat moment een beroep elders kon accepteren en werd predikant bij de ‘Moody Church’.

Op zijn 59e stopte hij als actieve predikant (maar werd door zijn gemeente nog wel onderhouden zodat zijn arbeid door kon gaan) omdat hij steeds vaker in binnen- en buitenland werd gevraagd voor spreekbeurten en vanwege zijn werk aan de Reference Bible (waaraan hij voornamelijk werkte tijdens reizen door Europa, waar hij ook de uitgever voor de Bijbel, Oxford, vond). De eerste versie hiervan werd voltooid in 1907.

Twee jaar na Scofield’s overlijden werd de kerk (officiële naam van deze kerk was de “Trinitarian Congregational Church” maar omdat het tevens de gemeente was waar Moody toe behoorde werd deze in de volksmond de ‘Moody Church’ genoemd) uit eerbetoon aan Scofield een nieuwe naam gegeven: Scofield Memorial Church, welke tot op de dag van vandaag bestaat..

Tijdens zijn emiraat, tot slot, raakte Scofield in 1915 nog betrokken bij de stichting van een nieuwe kerk, de “Community Church” in Douglaston, Queens, NY. Tot aan zijn dood bleef hij daar zeer regelmatig prediken.

Central American Mission

Scofield was niet alleen actief als predikant en bijbelleraar. Ook was hij de stichter van de “Central American Mission”, een zendingsorganisatie waarvan hij bijna 30 jaar lang de voorzitter was. De CAM bestaat tot op de dag van vandaag nog en richt zich met name op de Spaans sprekenden. De CAM-zendelingen zijn actief in negen landen in Centraal Amerika.

Scofield Reference Bible

Scofield begon dus pas op late leeftijd met zijn “Reference Bible”. Hij kwam op het idee van een dergelijke “annotatie-Bijbel” of “Bijbel met kanttekeningen” toen hij een keer een broeder zag die gedeelten in zijn Bijbel onderstreepte en er verwijzingen in schreef.

scofieldbijbelMet name door Scofield’s Reference Bible heeft het dispensationalisme (de “bedelingenleer”) brede invloed en erkenning gekregen in de Amerikaanse, evangelische, beweging. Dat hij -als voormalig jurist- dit theologische systeem zo goed begreep en kon vertalen naar de ‘gewone man’ is niet verwonderlijk. Ook de Scofield Reference Bible onderwijst onder meer het dispensationalisme, waarvan Darby (ten onrechte overigens) over het algemeen als grondlegger wordt beschouwd. Andere, bekende, redacteuren van deze “Bijbel met kanttekeningen” zijn Ds. James M. Gray (die meer dan 43 jaar betrokken was bij het Moody Bible Institute als leraar, decaan en directeur en tevens auteur van 25 boeken), Ds. W.G. Moorehead, Ds. William L. Pettingill (zie verder) en Ds. A.C. Gaebelein.

Gaebelein, een geemigreerde Duitser die vloeiend Jiddisch sprak, was tevens een geliefd prediker die veel Joden tot geloof in de Messias bracht. De revisie van de Scofield Bible, “Editie 1917″, is voornamelijk toe te schrijven aan Gaebelein. Deze editie is nog steeds in druk alsmede een latere revisie, gedaan in de jaren ’60. Deze laatste, om commerciële redenen uitgebrachte revisie, wordt echter minder hoog aangslagen omdat de revisitoren weinig op hadden (!) met het gedachtegoed van Scofield en Gaebelein en grote delen van de originele commentaren hebben verwijderd of vervangen met eigen commentaren.

Eén van de ‘zwaarste’en veel gehoorde kritiekpunten op de Reference Bible was (en is) dat het geen “wetenschappelijk verantwoord” werk zou zijn. Dit argument kan eenvoudig worden weerlegd door te wijzen op de uitgever: Oxford University Press. Deze academische uitgeverij stelt als eis aan een uitgave dat deze unaniem geaccordeerd moet zijn door 20 Universiteits-presidenten. Deze goedkeuring is verleend aan de Reference Bible waarmee ook de “academische waarde” van dit werk van Scofield (en de andere redacteuren) boven alle twijfel verheven is.

New York School of the Bible

Vanuit zijn huis in New York startte Scofield rond 1909 samen met zijn vrouw de “New York School of the Bible”. Deze Bijbelschool was de administratieve organisatie ten behoeve van de “correspondentie-cursus” en de organisatie van diverse conferenties.

Philadelphia School of the Bible

In 1914 stichtte Scofield de “Philadelphia School of the Bible”, tegenwoordig bekend als de “Philadelphia Biblical University”. Zijn vrouw assisteerde hem hierbij (wederom) als corrector, administratieve ondersteuning e.d. Hij werd daarbij tevens geholpen door L.S. Chafer en William Pettingill. Chafer, een jonge evangelist en predikant, was bevriend geraakt met Scofield en de beide mannen zijn dit tot aan Scofield’s dood gebleven. De invloed van Scofield op zijn leven wordt duidelijk wanneer we weten dat hij aan Scofield’s zoon, Noel, eens schreef dat “Scofield als een tweede vader voor mij was”.

Scofield was directeur van de school, Pettingill had de dagelijkse leiding. Chafer was, later, tevens de oprichter en eerste president van het Dallas Theological Seminary, een wereldberoemde Bijbelschool.

Moody Bible Institute

De “Reference Bible” was, zoals gezegd, niet het eerste werk van Scofield. In 1890 publiceerde Scofield de eerdergenoemde schriftelijke bijbelcursus: de “Scofield Correspondence Course”, een schriftelijke bijbelschool-opleiding. Daarvoor, in 1888, publiceerde hij een tiendelige serie studies onder de titel “Rightly Dividing the Word of Truth”.

De schriftelijke Bijbelcursus werd een belangrijk onderdeel van het ‘Moody Bible Institute’, een gerenommeerde Bijbelschool waar in de loop der jaren meer dan 100.000 mensen zijn afgestudeerd. Scofield was een tijd directeur van de voorloper van dit instituut.

Van Moody, een groot evangelist, is bekend dat hij de uitlegging van dr. Scofield onderschreef en zelf ook (fragmentarisch) het dispensationalisme onderwees. Moody was echter géén “systeemdenker” en meer gericht op evangelisatie in plaats van systematische theologie c.q. onderwijs. De belangrijkste reden dan ook dat hij ondermeer Scofield in zijn eigen Bijbelschool een belangrijke rol toekende. De schriftelijke bijbelschoolopleiding van Scofield is overigens nog steeds te volgen via het Moody Bible Institute.

Systematische theologie

Zonder het systematische theologische denken en onderwijs van Scofield en zijn talent om te onderwijzen aan een brede kring, daar ben ik van overtuigd, had de “evangelische beweging” van nu niet meer bestaan of was verworden omdat er geen of nauwelijks een “theologische basis” was, afgezien van het werk van Darby.

Het werk van Darby echter had zonder Scofield en Gaebelein nauwelijks invloed (gehad) aangezien de “darbisten” -een lelijke bijnaam, overigens- zich in een eigen stroming, de vergadering van gelovigen, hebben verenigd en Scofield juist de verschillende stromingen oversteeg. Het was wél het werk, door God’s hand en door Zijn Geest geïnspireerd, van Darby dat, verder ‘gepopulariseerd’ door Scofield, er voor gezorgd heeft dat generaties lang er een gezonde, Bijbelse, leer is gepredikt binnen veel kerken en gemeenten.

dispensations-bigIn Nederland is het dispensationalisme met name door Jb. Klein Haneveld’s werk (de “Morgenrood Bijbelcursus”, een bewerking van Scofield’s Correspondence Course) bekend geworden maar ook door de boeken van auteurs als Hal Lindsey en Tim LaHaye die zich in hun boeken baseren op (een sterk gepopulariseerde variant van) het dispensatonalisme. Het Zoeklicht (Joh. de Heer) heeft tevens boeken uitgegeven van de hand van Gaebelein.Scofield’s onderwijs wordt door sommigen tevens gezien als dé reden dat de Engelse en met name de Amerikaanse regering indertijd de Joden krachtig steunden in hun streven naar (her)oprichting van de staat Israël. Binnen de Republikeinse partij namelijk bevonden zich veel dispensationalistische Christenen en het dispensationalisme kent aan Israël een grote plaats toe in haar theologie. Dit in tegenstelling tot de Reformatorische theologen die indertijd (en nog vaak) leerden, net als de RK theologie, dat Israël had “afgedaan”. Het volk Israël telde bij hen niet meer, de kerk was in haar plaats getreden. Ook heden is er nog een sterke “evangelische vleugel” binnen de Republiekijnse partij en een sterke “pro-Israël” houding te bespeuren binnen de Amerikaanse politiek.

Een nieuwe schepping!

Scofield, zo kan en moet daarom de conclusie zijn, is een belangrijk instrument geweest in God’s hand. Door zijn werk zijn tientallen miljoenen mensen in deze wereld onderwezen in God’s Woord, zijn –direct en indirect– enorme aantallen predikers en bijbelleraren opgeleid, zijn scholen en universiteiten gesticht en tevens een aantal kerken. Hoewel het dus al honderd jaar geleden is dat hij zijn belangrijkste werk publiceerde, draagt dit nog altijd vrucht!

Het gaat dus niet aan het werk of leven van deze man zo te verguizen en veroordelen zoals in sommige, zelfs Evangelicale, kringen gebeurt. En zeker niet met oneigenlijke argumenten, bijvoorbeeld door te wijzen op het leven dat hij leidde vóórdat hij “een nieuwe schepping in Christus” werd (2 Kor. 5:17, Gal. 6:15)!

Dat wil niet zeggen dat wij hem op een voetstuk moeten zetten of “zijn werk” moeten verabsoluteren. Ook hij was een feilbaar mens, en hij was de éérste om dat toe te geven. Hij maakte ook geen geheim van zijn levenswijze van vóór zijn wedergeboorte en betuigde ook op late(re) leeftijd spijt hierover naar zijn kinderen. Maar hij was wel een man die leefde en leerde vanuit het Woord van God en zich er voor heeft ingezet dit Woord onversneden te brengen! Zijn leven en werk, en met name de vruchten er van in de ontelbare levens van andere mensen, maken God groot!

Biografie

In deze rubriek vindt u een aantal biografieën van -voor deze cursus- relevante broeders; predikanten, evangelisten e.a. die een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de ‘evangelische theologie’ en waarvan voor deze website materiaal is gebruikt. Deze rubriek is uiteraard absoluut niet volledig!

Met het (kort) beschrijven van de levensloop van deze broeders wordt niet beoogd hen op een voetstuk te plaatsen of als mens te bewierroken. Dit zouden zij zelf nooit hebben gewild. Wel kunnen we door hun levens heen zien hoe machtig God kan werken en een mens kan gebruiken in dienst van de verkondiging van Zijn Woord.

Klik op één van de namen om hun (verkorte) levensverhaal te lezen.

 

Bibliotheek

Bijbelse boeken en naslagwerken zijn een onmisbaar “gereedschap” voor iedereen die de Bijbel bestudeert.

boekenIn dit gedeelte van de website vindt u ondermeer

Professor F.W. Newman, in zijn jongere jaren in dienst bij een familielid van John Nelson Darby –de bekendste leider van “Vergadering van Gelovigen”– schreef over Darby, welke hij aanvankelijk niet erg hoog achtte, het volgende…

Eens zei ik tegen hem: “Maar geloof je nu werkelijk dat elk deel van het Nieuwe Testament voor deze tijd nog iets te zeggen heeft? Bijvoorbeeld: wat zouden we hebben verloren als Paulus in 2 Tim 4,13 nu eens niet geschreven had aan Timoteüs dat hij zijn jas [die hij in Troas had gelaten] mee moest nemen en de boeken, in het bijzonder de perkamenten”? – Hij [JND] antwoordde mij prompt: “Dan zou ik iets kwijt zijn geweest … dat vers namelijk heeft mij er voor behoed mijn kleine bibliotheekje te verkopen! Elk woord, vertrouw er maar op, is van de Heilige Geest ingegeven en bruikbaar, ook nu”.

Er is op internet een enórme hoeveelheid aan informatie te vinden, maar sommige zaken wil je nu eenmaal op papier voor je zien. Al was het alleen al vanwege het feit dat je dan je eigen notities en aantekeningen kunt tussen- of toevoegen. Sommige boeken zijn ook simpelweg niet te vervangen door ‘het internet’ en/of niet online beschikbaar. Daarnaast: een website die vandaag bestaat, kan morgen verdwenen zijn. En dan is de informatie waar u gebruik van maakte verdwenen!

Wij moedigen U aan een eigen “bibliotheekje” aan te leggen met Bijbels, studie-boeken en eventueel DVD’s met (Bijbelse) informatie.

9789057191275_largeAANBEVOLEN VOOR STUDIE (BOEKEN)

Oude- en Nieuwe Testament met Strong coderingen en de bijbehorende lexicons.

Te verkrijgen via onder andere Boekhandel.ORG
http://www.boekhandel.org/product_browse.php?psid=0&q=strong

Klik hier voor meer informatie over de Strongs-coderingen/een korte toelichting over het gebruik er van.

BELANGRIJKE WEBSITES
Onderstaande online resources bevatten een schat aan informatie!

Bijbelse Studies Certificaat

Het Bijbelse Studies Certificaat is opgebouwd uit drie delen. De cursus bevat als eerste een serie inleidende artikelen (doctrine). Het tweede deel is een serie studies van de hand van dr. C.I. Scofield, de bekende ‘Scofield Cursus’. De lessen zijn qua taal- en stijl gemoderniseerd, inhoudelijk zijn er geen wijzigingen gemaakt.Het derde deel bevat aanvullende lessen, presentaties, artikelen, e.d. inclusief diverse inleidingen op theologische onderwerpen.

Net als bij de Basiscursus geldt ook hier dat elke module, of zelfs elke les, apart kan worden gevolgd danwel bestudeerd.

Bijbelse Studies Certificaat

U kunt dit programmadeel afsluiten met een toets welke bij voldoende resultaat (gemiddeld 70% score) recht geeft op het Bijbelse Studies Certificaat. Aanbevolen wordt om, voor u de toetsen afneemt, de gehele serie goed door te nemen.

I. OVER- EN UIT DE BIJBEL
Het deel “Over de Bijbel” bevat inleidingen en basislessen die handelen over de basisprincipes van het Christelijke geloof, vanuit de Bijbel. Ten behoeve van de leesbaarheid voor hen die niet zo bekend zijn met de Bijbel is vaak gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbel Vertaling (2004, 1e druk).

II. SCOFIELD’s BIJBEL LESSEN (Scofield Cursus)
Dit gedeelte bestaat uit (uitgebreidere) studies van de hand van dr. C.I. Scofield. De lessen zijn qua taal- en stijl gemoderniseerd, inhoudelijk zijn er geen wijzigingen gemaakt. De bijbelvertaling die gebruikt is voor de Scofield Cursus is de NBG 1951 daar deze dicht bij de oorspronkelijke teksten staat (daardoor geschikter voor studie) en toch goed leesbaar is.

III. AANVULLENDE LESSEN EN ARTIKELEN
Aanvullende lessen, presentaties, artikelen, e.d. inclusief diverse inleidingen op theologische, onderwerpen. Met deze inleidingen pretenderen we niet volledig te zijn maar een basisverkenning van diverse theologische begrippen te geven. De gebruikte vertaling is de NBG 1951.

III.a Aanvullende, gerelateerde, artikelen en presentaties

III.b Engelstalig studiemateriaal

(niet geëxamineerd)